1 – با توجه به اينكه در جسم جامد بارهاي الكتريكي مثبت جا به جا مي شوند، در اين باره توضيح دهيد‌: وقتي به يك جسم رسانا بارالكتريكي مثبت يا منفي داده مي شود ، اين بارهاي الكتريكي چگونه در جسم جابه جا شده و به سطح خارجي آن مي روند؟
اگر به جسم رسانا بار مثبت داده مي شود با جذب الكترون هاي آزاد جسم از سطح خارجي داراي بار مثبت خواهد شد و اگر بار منفي داده شود اين بارهاي اضافي به سطح خارجي جسم منتقل مي شوند. 

تمرين هاي فصل اول :
1 – يك كره ي فلزي بدون بارالكتريكي را كه روي پايه ي نارسانايي قرار دارد، به آونگ الكتريكي بارداري نزديك مي كنيم. با ذكر دليل توضيح دهيد چه اتفاقي مي افتد؟

حل : در القاء كره ي فلزي باردارشده چون فاصله ي بارهاي مخالف آونگ و كره از فاصله ي بارهاي موافق كمتر است، بنابراين نيروي ربايش بيشتر از رانش بوده و آونگ به طرف كوه منحرف مي شود

2 – بارهاي الكتريكي نقطه اي q1=-4 q2=-3 مطابق شكل در فاصله 8cm از يكديگر ثابت شده اند. بار نقطه اي q3=-5را در نقطه اي كه فاصله ي آن از هر يك از دو بار الكتريكي قبلي برابر 5cm است، قرار مي دهيم. نيروي الكتريكي وارد بر بار q3 را محاسبه كنيد.

حل:  

3 – دو بار الكتريكي نقطه اي همنام q=+5 مطابق شكل 1-46 به فاصله ي 6cm از يكديگر قراردارند. جهت و اندازه ي ميدان الكتريكي را در نقطه A واقع بر عمود منصف خط واصل دو بار، در فاصله ي 4cm ازنقطه ي o (وسط خط واصل دو بار) مشخص كنيد.
چون بارهاي مساوي فاصله ها برابرند E1= E = E 2  

4- يك ميدان الكتريكي يكنواخت به بزرگي N/C 5*10-2 كه جهت آن قائم و رو به پايين است ذره ي باردار به جرم 2g معلق و به حال سكون قرار دارد اگر g=10N/kg باشد اندازه و نوع بارالكتريكي ذره را مشخص كنيد.

نوع بار الكتريكي بايد منفي باشد چون جهت نيروي f‌رو به بالا مي باشد. mg.f را خنثي مي كند و برايند نيروها صفر است.

F=mg => E.q = mg

5 * 10 4 q = 2 * 10 -3 * 10 => q=0/4 * 10 -6c = 0/4 Mc

 


 

5 – دو صفحه ي رسانا با فاصله ي 2cm را موازي يكديگر قرار مي دهيم و آنها را به اختلاف پتانسيل 100v وصل مي كنيم. درنتيجه، يكي از صفحه ها به طور منفي ديگري به طور مثبت باردار مي شوند و ميان دو صفحه ي ميدان الكتريكي يكنواختي بوجود مي آيد.
اندازه ي اين ميدان الكتريكي را حساب كنيد توضيح دهيد كه كداميك از دو صفحه پتانسيل الكتريكي بيشتري دارند.

هر چه به صفحه ي مثبت نزديك تر شويم پتانسيل الكتريكي افزايش مي يابد. بنابراين پتانسيل الكتريكي صفحه مثبت بيشتر از منفي است.

  

6- بار الكتريكي q = -4 ازنقطه اي با پتانسيل الكتريكي v 1 = -40 v تا نقطه اي با پتانسيل v 2 = -10 v آزادانه جابه جا مي شود.

الف – انرژي پتانسيل الكتريكي بار q چه اندازه و چگونه تغيير مي كند؟ ب : توضيح دهيد كه تغيير انرژي پتانسيل بار q (با توجه به قانون پايستگي انرژي) به چه انرژي تبديل مي شود؟

الف )چون است پس انرژي پتانسيل كاهش مي يابد.
ب)تغييرات انرژي پتانسيل به انرژي جنبشي تبديل مي شود.
  

7 – اختلاف پتانسيل بين دو صفحه ي يك خازن را از 28 ولت به 40 ولت افزايش مي دهيم. اگر با اين كار 15 ميكروكولن بر بار ذخيره شده در خازن افزوده شود. ظرفيت خازن را حساب كنيد.

  

8 – دو صفحه ي مربعي شكل به ضلع 16cm در فاصله ي 2mm از يكديگر قرار دارند. فضاي بين دوصفحه از پارافين با ضريب دي الكتريكي 5/2 پر شده است. ظرفيت خازن حاصل چه اندازه است؟

   9 – در مدار شكل اختلاف پتانسيل در سر مدار برابر 10v است.

الف – ظرفيت معادل مدار
ب - بار الكتريكي و اختلاف پتانسيل دو سر هر يك از خازن ها را حساب كنيد.
الف )


   ب) طبق خاصيت مدارهاي متوالي :

q1 = q2,3 = q 4 = qt
C1V1=C2,3     V2  , 3 = C4V4 = Ct V t  =>  8 V1 =4  V 2,3 = 8V4 = 2*10 V1 = 2 0/8=2/5 V           ,          V2,3  =  20/4=5V   , V4=20/8 = 2/5 V

بدليل اينكه خازن C2 و C3 با هم موازيند بنابر اين V2,3  =  V2  =  V3 = 5V

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۱۹ساعت   توسط ز-راستي  |